گزارش دومین میزگرد تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در پی نشست های علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی، دومین میزگرد تخصصی انجمن با عنوان برنامه درسی زبان فارسی با تأکید بر مهارت خواندن در ۳۱ مرداد ماه ۸۶ با حضور متخصصان این حوزه برگزار شد.

گزارش کامل…