جلسه هیئت مدیره در آبان ماه ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
حاضران در جلسه:
دکتر محمود مهرمحمدی – دکتر علیرضا عصاره – دکتر فتحی واجارگاه – دکتر نعمت اله موسی پور- دکتر محمد علی میرزا بیگی- دکتر زهرا گویا – دکتر پروین صمدی- دکتر رضوان حکیم زاده – دکتر محرم آقا زاده – دکتر صمد ایزدی- دکتر جواد حاتمی
مورخ: ۹/۸/ ۸۷
اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۹/۷/۸۷ درمحل دانشگاه مازندران برگزار گردید و ضمن بحث و بررسی ومعارفه اعضای جدید وقدیم هیات مدیره, انتخابات هیات مدیره انجام شده و در نتیجه :
– آقای دکتر مجید علی عسگری به عنوان رئیس هیات مدیره
– سرکارخانم دکتر زهرا گویا بعنوان قائم مقام هیات مدیره
– سرکارخانم دکتر پروین صمدی بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.
ضمنا تصمیم گرفته شد جلسات عادی هیات مدیره در روزهای چهارشنبه اول هر ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار شود.