برنامه راهبردی انجمن مطالعات

درباره انجمن

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در پاییز ۱۳۸۵  به  تهیه و تدوین برنامه راهبردی پرداخت و با همت اعضاء محترم کمیسیون استراتژیک و اعضاء محترم هیئت مدیره این برنامه در چند جلسه و طی مراحلی بررسی شد. برنامه راهبردی انجمن در اولین جلسه هیئت مدیره در سال ۸۶ که در تاریخ۲۳/۱/۸۶ برگزار شد به تصویب رسید.