گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۴

درباره انجمن

گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۴  توسط رئیس هیأت مدیره انجمن (دکتر محمود مهرمحمدی) در فروردین ماه ۱۳۸۵طراحی و تدوین شد.

گزارش عملکرد…