آئین نامه تاسیس جایزه علمی انجمن به نام شخصیت های برجسته علمی رشته در ایران

درباره انجمن
بسمه تعالی
مقدمه
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به منظور تقدیر از خدمات و فعالیت های شخصیت های برجسته علمی در توسعه حوزه برنامه درسی که خدمات ارزشمندی در این حوزه انجام داده باشند، اقدام به تأسیس جایزه علمی انجمن می نماید. این جایزه علاوه بر اینکه جایگاه علمی آنها در حوزه برنامه درسی ایران را مورد تأکید قرار داده و آنرا تحکیم می نماید، موجب توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه برنامه درسی خواهد شد. این آئین نامه با استناد به آئین نامه افتتاح حساب های خاص، مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۹ هیئت مدیره تدوین شده است و نحوه تأمین منابع مالی جایزه را تعیین خواهد کرد. نحوه انتخاب و برگزاری مراسم اهداء جایزه بر اساس دستورالعمل جداگانه ای خواهد بود که به تأئید هیئت مدیره انجمن خواهد رسید.
ماده ۱- به منظور تأمین منابع مالی جایزه، حساب پس اندازی به نام انجمن و  با عنوان جایزه علمی فرد مورد نظر، در یکی از بانک های کشور افتتاح خواهد شد(حساب توسط انجمن و به نام انجمن افتتاح خواهد شد).
ماده ۲- موجودی حساب جایزه علمی متشکل از موارد زیر است:
الف- هدیه شخصیت علمی که جایزه به نام وی می باشد.
ب‌-     هدایای افراد حقیقی و حقوقی و کمک داوطلبانه اعضای انجمن
ج- سپرده افراد حقیقی و حقوقی
د‌-       سایر موارد، به تصویب هیئت مدیره
ماده ۳-  سپرده های افراد حقیقی و حقوقی به صورت امانت به مدت حداقل ۵ سال در حساب افتتاح شده سپرده گذاری ۵ ساله خواهد شد و از سود آن برای تهیه منابع مالی جایزه علمی استفاده می گردد. افراد سپرده گذار می توانند اصل مبلغ اهدایی را پس از ۵سال با تصویب هیئت مدیره، باز پس گیرند.
ماده ۴- حداقل موجودی حساب جایزه علمی /۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۵- اصل موجودی حساب جایزه علمی حاصل از بندهای الف- ب- ج ماده ۲، به عنوان پس انداز باقی مانده و فقط سود حاصل از آن صرف مخارج اهداء جوایز علمی خواهد شد.
ماده ۶- افتتاح و برداشت از این حساب با امضای رئیس انجمن و تأیید رئیس کمیته علمی جایزه به طور مشترک خواهد بود.
ماده ۷- بیلان درآمدها و هزینه های این حساب به طور سالانه به اطلاع هیئت مدیره انجمن خواهد رسید.
ماده ۸- تصمیم گیری در مورد منابع مالی جایزه، در صورت انحلال، با هیئت مدیره خواهد بود.
ماده ۹- این آئین نامه در ۹ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ  20/2/90 هیئت مدیره به تصویب رسید.