برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

درباره انجمن

با نام خدا

لوازم اجرایی برنامه سال ۱۳۸۶

الف: تعهدات عمومی اعضاء هیئت مدیره
۱٫ شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پیش تعیین شده)
۲٫ فعال کردن ایمیل و برقراری ارتباط متقابل با دبیرخانه از طریق ایمیل
۳٫ اهتمام به شرکت در جلسات و نشست‌های رسمی انجمن (همایش‌ها، نشست‌های ماهانه و…)
۴٫ همکاری فعال در تولید خبرنامه
۵٫ نظارت فعال بر عملکرد سایت
۶٫ مشارکت در اجرای برنامه‌های کمیسیون توسعه واحدهای استانی

ب: تعهدات رؤسای کمیسیون‌ها
۱٫ اختصاص دوساعت در هفته به دبیرخانه
۲٫ فعال کردن دبیر کمیسیون و کاهش انتظارات از دبیرخانه
۴٫ تقویت توان کمیسیون با جلب مشارکت افراد جدید