آیین نامه چاپ فصلنامه مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

درباره انجمن
 
 
ضوابط مشارکت در انتشار نشریات علمی- پژوهشی
مصوب کمیسیون نشر
انجمن مطالعات برنامه درسی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت انتشار افکار و نتایج پژوهشهای حوزه برنامه درسی و با عنایت به ارتباط گسترده رشته مطالعات برنامه درسی با بسیاری از شاخهها و حوزههای علمی و در عین حال ضرورت حضور برنامهریزان درسی در تمامی عرصههای نظام آموزشی، براساس این مقررات طی مراحل زیر به انتشار نشریه مشترک اقدام میکند:
مرحله اول: موافقت اصولی
این مرحله با حصول موارد زیر انجام میشود:
۱٫        مؤسسه متقاضی در حوزه مورد تقاضا برای انتشار نشریه دارای سوابق عملکردی مرتبط طی سه سال گذشته باشد.
۲٫        حوزه فعالیت نشریه با اهداف و فعالیتهای انجمن مطالعات برنامه درسی مرتبط و قابل دفاع باشد.
۳٫        هزینههای تولید و انتشار نشریه به طور کامل از سوی مؤسسه متقاضی پذیرفته شود.
مرحله دوم: موافقت قطعی
این مرحله با احراز شرایط زیر انجام میشود:
۱٫    حداقل سردبیر نشریه یا دو نفر از اعضای هیئت تحریریه (با رعایت ویژگیهای مندرج در آئیننامه انتشار نشریات علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) عضو هیئت علمی تمام وقت مؤسسه متقاضی باشند.
۲٫        برنامه و زمانبندی انتشار نشریه از سوی مؤسسه متقاضی ارائه شود.
۳٫        ترکیب هیئت تحریریه براساس آئیننامه انتشار نشریات علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تعیین میشود.
مرحله سوم: ارزشیابی و نظارت
این مرحله از وظایف انجمن محسوب میشود که با فعالیتهای زیر مرتبط است:
۱٫        انتشار نشریه باید مطابق با برنامه ارائه شده از سوی مؤسسه مشارکت کننده که به تأیید هیئت مدیره انجمن رسیده باشد، انجام شود.
۲٫        عدول از یک نوبت انتشار نشریه طبق برنامهزمانبندی منجر به اخطار کتبی و در نوبت دوم موجب لغو قرارداد میگردد.
کمیسیون نشر علمی