چارچوب گزارش تحلیلی همایش‌های سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

درباره انجمن
با نام خدا
مقدمه
برگزاری همایش‌های سالانه جزء ثابت برنامه‌های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تبدیل شده است. هیئت مدیره انجمن در جهت افزایش بهره‌وری این فعالیت علمی کمیسیون پژوهش را موظف ساخت تا با همکاری کمیسیون آموزش به تدوین گزارش تحلیل یا گزارش پایانی پس از اتمام هر یک از همایش‌های سالانه بپردازد. کمیسیون پژوهش نیز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در جلسه مورخ ۷/۸/۸۶ خود چارچوب ذیل را بدین منظور تصویب نمود.
اهداف گزارش:
–          اشاعه دانش برنامه درسی در حوزه مرتبط با همایش‌ها
–          ثبت و ضبط (مستندسازی) دستاوردهای همایش‌های علمی
–          کمک به توسعه کاربست نتایج و پیشنهادهای مطرح شده در حوزه‌های اجرا و پژوهش
ساختار گزارش:
–          بخش اول: گزارش دبیر علمی از همایش شامل مباحثی چون اهمیت موضوع، میزان استقبال، چگونگی داوری مقالات، چگونگی برگزاری و نکات ویژه دیگر.
–          بخش دوم: ارائه خلاصه مباحث علمی مطرح شده در همایش که از تازگی یا اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. این بخش می‌تواند با استفاده از نتایج فرایند داوری و با اتکاء به خلاصه مقاله برتر با تصمیم دبیر علمی انجام شود.
–          بخش سوم: ارائه توصیه‌های اجرایی و پژوهشی برآمده از مباحث بخش دوم یا آن چه مستقیم توسط صاحبان مقالات این بخش مطرح شده است.
بخش چهارم: جمع‌بندی
این بخش جنبه تحلیلی داشته و باید با دقت نظر علمی در خور تهیه شود. فی‌الواقع در این بخش تحلیل و ارزیابی همایش از نظر علمی و محتوایی انجام می‌گیرد که معرف موضع رسمی انجمن است. همچنین در این بخش چنان‌چه از میان مباحث و پیشنهادها لازم است مواردی برگزیده شده و مورد تأکید بیشتر قرار گیرد انجام خواهد گرفت که این نیز باید منعکس کننده دیدگاه انجمن باشد.
سازمان اجرایی:
–          تشکیل کمیته فرعی تدوین گزارش پایانی ذیل کمیته علمی همایش و با مسئولیت دبر علمی (۳ تا ۴ نفر)
–          ارائه پیش نویس گزارش حداکثر ۳ ماه پس از برگزاری همایش به هیئت مدیره برای تصویب