اعضاء هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

درباره انجمن

اعضای هیات مدیره دوره هفتم(۱۳۹۷-۱۳۹۴)
 دکتر محمود مهر محمدی ، رئیس هیات مدیره انجمن
دکتر حسن ملکی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن
دکتر علیرضا عصاره، خزانه دار
دکتر مجید علی عسگری، عضو اصلی هیات مدیره انجمن
دکتر علی حسینی خواه، عضو. اصلی هیات مدیره انجمن
دکتر پروین صمدی، بازرس انجمن
دکتر محمود امانی طهرانی (عضو علی البدل)
دکتر سعید صفایی موحد (عضو علی البدل)
دکتر محسن آیتی (بازرس علی البدل)