آئین نامه تقدیر و اعطای نشان

درباره انجمن
                                                                                
    با نام خدا 
آئین نامه تقدیر و اعطای نشان
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
ویراست نهایی
مقدمه
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در چارچوب راهبردها و اهداف تعیین شده و به منظور ساماندهی به امر  تشویق ها و تقدیر ها این آئین نامه را به تصویب رسانده است. ملاک اصلی در تقدیر ها و تجلیل ها، اعطای مشوق های معنوی (علمی،فرهنگی و اجتماعی) است و مشوق های مادی در مرتبه بعدی اهمیت قرار می گیرند.
ماده ۱:تعریف  انواع تقدیرها و تجلیل ها ( جوائز)
۱٫    درجه اول: شامل درخواست درجه دکترای افتخاری از مراجع ذی صلاح (در صورتیکه فرد فاقد مدرک دکتری باشد)، برگزاری مراسم نکوداشت، لوح تقدیر ویژه، تندیس انجمن، عضویت رایگان مادام العمر در انجمن، معرفی مصور در سایت انجمن و مجله، معرفی به مراجع ذی صلاح برای دریافت نشان دولتی،۳ سکه بهار آزادی
۲٫    درجه دوم: شامل لوح ویژه، تندیس انجمن، عضویت رایگان مادام العمر در انجمن، معرفی مصور در سایت انجمن و مجله، ۲ سکه بهار آزادی
۳٫       درجه سوم: شامل لوح ویژه، تندیس انجمن، عضویت رایگان ۱۰ ساله در  انجمن، ۱ سکه بهار آزادی
۴٫       درجه چهارم: شامل لوح ویژه، تندیس انجمن، عضویت رایگان ۵ ساله در انجمن، نیم سکه بهار آزادی
۵٫       درجه پنجم: شامل لوح ویژه، تندیس انجمن، عضویت رایگان ۲ ساله در انجمن، ربع سکه بهار آزادی
ماده ۲: مصادیق و جوائز متعلقه
·     استاد ممتاز:  ایفای نقش در توسعه مرزهای دانش برنامه درسی در داخل یا خارج، دارای رتبه استادی، شاغل همراه با دست کم ۲۰ سال سابقه خدمات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های کشور، درجه اول
·     برنامه ریز درسی ممتاز: اقدام موثر و مستمر در بهبود کبفیت برنامه های درسی در نظام آموزشی، راهبری اصلاح برنامه درسی در یک حوزه یادگیری یا یکی از سطوح نظام آموزشی، درجه اول
·         استاد تلاشگر: ارتقاء مرتبه هیئت علمی به دانشیاری و استادی، درجه چهارم
·         نویسنده یا مترجم برتر:تولید اثر علمی برگزیده بر اساس آئین نامه مصوب انجمن، درجه دوم
·         پژوهنده برتر: انجام پژوهش برتر علمی بر اساس آئین نامه مصوب انجمن، درجه دوم
·     مدیر برتر: برخورداری از سابقه مدیریت قابل توجه در سطوح میانی و عالی نظام برنامه ریزی درسی که منشا تغییرات چشمگیر شده باشد، درجه سوم
·     دانش آموخته برتر: نگارش رساله دکتری برتر یا  پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده بر اساس ضوابط مصوب انجمن، به ترتیب درجه سوم و چهارم
·         دانش پژوه برتر: چاپ ۵ مقاله علمی پژوهشی در طول تحصیل در دوره دکتری، درجه سوم
·         دانشجوی برتر: احراز رتبه اول کشوری در آزمون ورودی کارشناسی ارشد، درجه پنجم
·         واحد استانی برتر: کسب رتبه برتر در ۱ سال بر اساس ضوابط مصوب انجمن، درجه سوم
·         گروه مطالعاتی درای علاقه ویژه(سیگ) برتر: کسب رتبه برتر در ۱ سال بر اساس ضوابط مصوب انجمن، درجه سوم
·         کمیسیون برتر: کسب رتبه برتر در ۱ سال بر اساس ضوابط مصوب انجمن، درجه سوم
تبصره: مصادیق و جوائز متعلقه محدود به موارد دوازده گانه فوق نمی باشند و با تصویب هیئت مدیره قابل اصلاح و تکمیل است.
ماده ۳: کمیته ممیزی آئین نامه متشکل از رئیس انجمن ( به عنوان رئیس کمیته) و ۴ عضو دیگر به انتخاب هیئت مدیره، مصادیق را تعیین و برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد می نمایند.
تبصره: حداقل ۲ نفر از ۴ نفر باید از کسانی باشند که در هیئت مدیره عضویت ندارند.
تبصره: کمیته ممیزی موظف است امکاناتی را تدارک ببیند تا اعضا انجمن بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.
ماده ۴: مسئولیت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تقدیر ها و تجلیل ها به عهده کمیته است. پیشنهاد هایی که فاقد منابع مالی مورد نیاز باشند قابل طرح در هیئت مدیره نیستند.
تبصره: کمیته موظف است برای تامین منابع مالی ثابت از جمله از طریق ثبت جوائز به نام چهره ها و شخصیت های برجسته اقدامات لازم را به عمل آورد. 
ماده۵: کمیته ممیزی موظف است گزارش عملکرد خود را سالانه و به شکل مکتوب به هیئت مدیره ارائه نماید.
این آئین نامه در یک مقدمه، پنج ماده و چهار تبصره در ۳/۶/۸۹ بهتصویب هیئت مدیره رسید.