سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با توجه به رشد کمی و کیفی آموزش الکترونیکی طی سالیان گذشته و ضرورت هرچه بیشتر در به کارگیری این شیوه نوین آموزشی در دانشگاهها و سازمانهای آموزشی کشور به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی در موارد مرتبط با آموزش الکترونیکی سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی در تاریخ ( ۴ و ۵ دی ماه هزارو سیصدوهشتادوهفت) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر…