مهلت ارسال اصل مقاله همایش هشتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دکتر ایزدی دبیر علمی همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی؛چالشها و فرصتها ضمن تشکر از استقبال کم نظیر صاحب نظران و علاقه مندان به حوزه تعلیم و تربیت به وی‍ژه برنامه درسی،تعداد چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش را ۳۹۸ عنوان اعلام کرد،که در نوع خود و در مقایسه با همایشهای سالانه قبلی انجمن، بی نظیر می باشد.وی همچنین طیف استقبال کنندگان ازهمایش را دانشگاه های مختلف کشور اعم از اساتید برجسته تا دانشجویان حوزه تعلیم و تربیت و قلمرو برنامه درسی و چند چکیده مقاله نیز از خارج از کشور اعلام نمود.ایشان ضمن اعلان پایان مرحله داوری چکیده مقالات و درج در سایت همایش در دو نوبت ،مهلت ارسال اصل مقالات را حداکثر ۱۵/۶/۸۷ اعلام نمود.یادآور می شود که ۵۷%از چکیده های ارسالی پذیرفته شده اند و نویسندگان محترم باید در ارسال اصل مقاله به توصیه های احتمالی ارزیابان و نکات عمومی در که نامه اعلام نتایج قید شده است توجه داشته باشند.