صورت جلسه ۲۵ آبان ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
آخرین سه شنبه این ماه نیز در مورخه ۲۵/۸/۸۷ شاهد برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون بود که در آن نفرات ذیل حضور به هم رسانده بودند:
§          دکتر مجید علی عسگری: ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          دکتر پروین صمدی: ریاست کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          آقای علیرضا عراقیه
§          آقای ناصر یعقوب نژاد: دبیر کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
این جلسه مطابق دستور جلسه و در ساعت ۱۶:۱۵ آغاز گردید و در آن موارد ذیل در دستور کاری کمیسیون قرار گرفت:
         ارسال احکام روسای شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از سوی ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
         تدوین نسخه نهاییآیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و ارایه در جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۶/۹/۸۷٫
         دعوت از روسای واحدها برای شرکت در جلسات ماهانه کمیسیون.
         پیگیری مجوز موقت شعبه همدان و ارومیه.
         تشکر کتبی از جناب آقای دکتر شیخ زاده برای ارسال به موقع نظرات پیرامون آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
         قرار دادن گزارش آسیب شناسی واحدها روی سایت کمیسیون
         درخواست ارایه مقاله از واحد ها برای چاپ در مجله انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
         قرار دادن پیش نویسآیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روی سایت کمیسیون
         تدوین طرحی برای سفر به اهواز و بررسی مسایل و مشکلات شعبه اهواز.