بخش‌هایی از اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

کلیات و اهداف: انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است.
انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند. مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان ایرانشهر شمالی ـ کوچه خسرو _ پلاک ۴ می باشد .

ارکان اصلی:
الف: مجمع عمومی
ب: هیات مدیره
ج: بازرس

الف_ مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و وبا حضور آ رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته تشکیل می شود.

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر این که هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و درچنین حالتی ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.

در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بودکه در تقاضا نامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
۱- انتخاب ا عضای هیات مدیره و بازرس
۲- تصویب خط مشی انجمن
۳- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس
۴- تعیین میزان حق عضویت و تصویب تراز نامه و بودجه انجمن
۵- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۶- عزل هیات مدیره و بازرس
۷- تصویب انحلال انجمن
۸-بررسی و تصیوب ترازنامه و صورت حساب در آمدها و هزینه های سال مالی گذشته وبودجه سال آتی انجمن

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود درمجمع انتخاب می شوند.
اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را درا نتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.
مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری درمواد بندهای ۵-۱۱ و ۶-۱۱ و ۷-۱۱ تشکیل می شود.