قرارداد تولید محتوای دانشنامه ایرانی برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

پیرو لغو قرارداد تولید محتوای دانشنامه ایرانی برنامه درسی به  شماره ۱۸/۵۱/ق/۹۰۰ مورخ ۱۰/۸/۸۹،  تفاهم نامه جدید بین انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  جهت تداوم فعالیت های مربوط به پروژه دانشنامه به صورت زیر منعقد گردید.