آخرین وبلاگ رئیس سابق انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با نام خدا

انجمنی های عزیز

سلام،

اصالت حضور هر یک از ما در انجمن به عضویت در انجمن و فعالیت خالصانه و مجدانه در آن است. به اعتقاد من مسئولیت ها به این حضور اصالت نمی بخشند و تنها معرف تقسیم نقش ها و وظائف اند. بنابراین من بنا دارم با تمام وجود و با عشق نسبت به این موجود میارک، انجمن، به رشد و تعالی آن کمک کنم و هرگز نمی توانم اتفاقی که در جریان انتقال مسئولیت رخ داد را مهملی برای خداحافظی بدانم. به دیگر سخن خداحافظی به معنای مرسوم را در این مناسبت به غایت بی معنا می یابم و امیدوارم که همه اعضاء انجمن با اصالت قائل شدن برای عضویت خویش چنین بیندیشند و البته بکوشند در تقبل مسئولیت های گوناگون نیز پیشقدم باشند.

انتخابات مجمع عمومی انجمن هم که در حاشیه همایش هشتم انجام گرفت انصافا از شکوه خاصی برخوردار بود، چه از نظر کمی و میزان استقبال و چه از نظر کیفی یا آرامش و رفاقتی که بر فضای انتخابات حاکم بود. به راستی که صحنه های زیبائی از مشارکت متعهدانه در یک امر خطیر اجتماعی خلق شد که نشان از بلوغ و بالندگی سازمانی انجمن مطالعات برنامه درسی داشت. گمان می کنم در میان انجمنهای علمی کشور نمی توان نمونه های فراوانی برای این رخداد یافت.

به کلیه منتخبان از صمیم دل تبریک می گویم و برای آنان از درگاه ایزد سبحان توفیق در ارتقاء کیفی و توسعه کمی انجمن را مسئلت می نمایم. به آنان خالصانه نیز عرض می کنم که امانت بزرگی را در دست گرفته اید. در حفظ و حراست آن با جان و دل بکوشید و با کفایت و کاردانی خویش به جامعه علمی رشته نشان دهید که حسن اعتماد آنان متکی به حسن تشخیص و تدبیر بوده است.

به امید روزهای بهتر برای انجمن

دکتر محمود مهرمحمدی

رئیس سابق هیئت مدیره