گالری عکس های هشتمین همایش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
هشتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با موضوع جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش ها وفرصت ها در ۸ و ۹ آبان ماه در دانشگاه مازندران برگزار شد. در این سمینار دو روزه که جمع کثیری از پیشکسوتان ،استادان و دانشجویان علوم تربیتی کشور حضور داشتند عکسهایی به یادگاری گرفته شد.