اولین جلسه ژورنال کلاب

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
 (Journal Club)
با بررسی مقاله
Scherff, Lisa (2008) Disavowed:The stories of two novice teachers.Teaching and Teacher Education, vol. 24, p. 1317-1332
 

پیشنهاد دهنده و ارائه کننده مقاله:
سولماز نورآبادی
دانشجوی دکتری رشته برنامه درسی دانشگاه تربیت معلم
 

مهمان و بحث کننده جلسه:
دکتر محمد سعید ذکایی عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
موضوع مقاله حکایت دو معلم تازه کار است که فرازهایی از زندگی شان را که منجر به ترک حرفه معلمی شده است را حکایت می کنند
مکان: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری: دوشنبه آینده ۲۳ آبان ماه
ساعت ۴ الی ۵:۳۰