مصوبات جلسه اسفند ماه هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیئت مدیره تاریخ ۲۰-۱۲-۹۰

ساعت ۱۶ الی ۱۸

حاضران در جلسه:

دکتر ملکی- دکتر مهرمحمدی- دکتر قاسم‌پور- دکتر جوادی پور- دکتر خسروی- دکتر عصاره- دکتر صدری- مهندس زرافشان

غایبین: دکتر صمدی- دکتر تاجیک اسماعیلی- دکتر موسی‌پور- آقای یزدانی- دکتر علی عسگری

مصوبات جلسه :

۱-       موضوع برگزاری همایش سال ۹۰ از طریق دکتر موسی پور دبیر همایش پیگیری شود.

۲-       تفاهم نامه همکاری علمی انجمن با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منعقد گردیده است و آقای دکتر کفاش به عنوان نماینده سازمان پژوهش از این پس در جلسات هیئت مدیره حضور خواهنداشت.

۳-       قرار شد در سال جدید تمام نشست‌های علمی ماهانه همانند سابق در سالن جلسات طبقه هشتم سازمان پژوهش برگزار شود

۴-       با توجه به این که براساس ارزیابی کمیسیون انجمن‌های علمی در سال ۱۳۸۹ انجمن مطالعات برنامه درسی موفق به دریافت رتبه الف شده است، خوب است شاخص‌های ارزیابی برای انجام فعالیت های فعلی و آتی انجمن مد نظر باشد.

۵-       قرار شد از روسای کمیسیون ها خواسته شود تا برنامه ۶ ماهه سال ۹۱ با توجه به برنامه‌های مانده سال ۹۰ را به دبیرخانه ارسال کنند.

۶- برنامه راهبردی براساس اصول چهارگانه SWT– چشم‌انداز- زمان مندی- چالش‌ها یا مسائل راهبردی- بازبینی شود.