چهارمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مقایسه دو راهنمای برنامه درسی جامعه شناسی ی دوره متوسطه در ایران و انگلستان

محمد حسن محقق معین

 

عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهاد کشاورزی    

چکیده سخنرانی:                                     

 

این مقایسه  بین دو سند راهنمای برنامه  درسی جامعه شناسی(sociology/3192 )  و راهنمای  برنامه درسی مطالعات اجتماعی که هر دو برای دانش آموزان سال اول متوسطه در سطح ملی در دو کشور انگلستان و ایران  تدوین و در دست اجراست؛صورت گرفته است.برنامه ایران در ۴۹ صفحه و  آخرین ویرایش در سال ۱۳۷۸٫ برنامه انگلستان  در ۵۴ صفحه و  ویرایش سال ۲۰۰۸ .راهنمای برنامه درس مطالعات اجتماعی در ده محور و عناوین اصلی:مقدمه،رویکرد برنامه،اهداف آموزش درس مطالعات اجتماعی،سر فصل ها و عناوین تفصیلی درس مطالعات اجتماعی،مفاهیم اساسی و تعمیم های درس مطالعات اجتماعی،اصول سازماندهی تجربیات یادگیری و روش های مربوط به آن،روش های یاد دهی- یادگیری،ویژگی ها و مهارت های معلم برای تدریس مطالعات اجتماعی، و بالاخره ملزومات،تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای برنامه درسی مطالعات اجتماعی می باشد.برنامه درسی جامعه شناسی(sociology/3192 ) در  هفت محور اصلی سازمان داده شده که اسامی این محورها عبارتند از:اطلاعات زمینه ای،نمای سنجش،محتوای درس،مهارت های کلیدی و دیگر مسائل،درس های قابل سنجش در مدرسه،نحوه اعطای مدرک و گزارش نمره،و بالاخره پیوست ها.در نشست ضمن نمایش نسخه الکترونیکی  و کاغذی این دو سند به توصیف، تحلیل و مقایسه  آنها خواهیم پرداخت.ضمنا حسب حال نقطه نظرات اعضای پانل و مخاطبان امکان بسط مباحث در  حوزه های گوناگون برنامه درسی وجود خواهد داشت.