اسامی پذیرفته‌شدگان چکیده مقالات ارائه به صورت سخنرانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در اولین مرحله داوری چکیده مقالات ارسال شده به همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران از ۱۴۰ چکیده ارسال شده حدود ۸۰ چکیده برگزیده شده است.