فراخوان اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

کارگاه ها و دوره های آموزشی

فسلفه تعلیم و تربیت: چالش ها و چشم اندازها

محورهای همایش:
۱- تبیین چیستی فلسفه تعلیم و تربیت
– معانی فلسفه تعلیم و تربیت
– رابطه فلسفه و تعلیم و تربیت
– موضوعات اساسی فلسفه تعلیم و تربیت
-رابطه فلسفه تعلیم و تربیت و علوم تربیتی
۲- چالش های نظری فراروی فلسفه تعلیم و تربیت در حوزه های:
– هستی شناختی
– انسان شناختی
– معرفت شناختی
– ارزش شناختی
– روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
– صورت بندی فلسفه تعلیم و تربیت براساس دیدگاه های فلسفی حکمای مسلمان
۳- چالش{های عملی فراروی فلسفه تعلیم و تربیت
– نقش و جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
– بحران اخلاق و تربیت اخلاقی و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در رویارویی با آن
– مشکلات آموزشی رشته فلسفه تعلیم و تربیت
– فناوری{های نوین, جهانی شدن و فلسفه تعلیم و تربیت
– جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در حل مسائل عملی آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استثنایی…)
۴- چشم{اندازها و راهبردها
– بررسی و نقد تحقیقات انجام شده درباره فلسفه آموزش و پرورش ایران
– فلسفه تعلیم و تربیت و آینده شناسی
– فلسفه تعلیم و تربیت و رشد فزاینده مطالعات بین رشته ای
– تبیین جایگاه معلم  با توجه به توسعه فناوری های نوین و نقش فلسفه تعلیم و تربیت
تقویم همایش
– ارسال چکیده مقاله: ۱/۸/۸۸ الی ۳۰/۹/۸۸
– ارسال اصل مقاله: ۱۰/۱۰/۸۸ الی ۳۰/۱۱/۸۸
– برگزاری همایش: چهارشنبه ۲۹/۲/۱۳۸۹
– نشانی پست الکترونیکی: hamayesh1pesi@gmail.com
– نشانی سایت انجمن: www.pesi.ir
مکان برگزاری همایش: تهران, دانشگاه تربیت مدرس