صورتجلسه کمیسیون پژوهشی در دی ماه ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
تاریخ برگزاری : ۹/۱۰/۸۷
حاضرین جلسه: دکتر خلاقی، دکتر آرمند، دکتر امام جمعه،دکتر بای، دکتر مهرمحمدی، دکتر تاجیک اسمعیلی و آقای یزدانی
غائبین جلسه: دکتر سراجی،دکتر مهدوی نیا، دکتر احمدی، دکتر بلوسی
ساعت شروع: ۱۷:۳۰
ساعت پایان: ۱۹:۱۰
دستورجلسه :
۱-       بحث درباره مشارکت در تهیه دایره المعارف برنامه درسی
خلاصه مذاکرات و مصوبات کمیسیون پژوهش:
در ابتدا دکتر تاجیک اسمعیلی ضمن خیر مقدم به آقای دکتر بای که دعوت کمیسیون را جهت شرکت در جلسه کمیسیون پژوهش پذیرفتند، مضوع همکاری انجمن با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را جهت تدوین دانشنامه برنامه درسی و نیز مشارک در انجام پژوهش های مورد نیاز سازمان پژوهش با اطلاع اعضا رساندند و علت دعوت از آقای دکتر بای را پیگیری موضوعات مذکور از طریق کمیسیون پژوهش عنوان کردند. سپس آقای دکتر بای درباره دانشنامه برنامه درسی، اهمیمت و ضرورت آن آن مطالبی را مطرح کردند و درباره شیوه تدوین دانشنامه برنامه درسی پیشنهاد هایی را ارائه دادند.
الف – جمعب تاریخ دانشنامه نویسی در ایران را برداری و گزارش کند.
ب- استخراج متدولوژی های دانشنامه نویسی و شناخت متدولوژی مناسب
ج- طرح متناسب با بودجه تدوین شود.
د- تشکیل شورای علمی دانشنامه
ه- مدخل گزینی عام وتهیه واژه ها
و- مدخل گزینی خاص ( حذف واژه ها)
ز: کلاسه بندی کردن مدخل ها و ضوابط آن
ح: درجه بندی و جمع بندی مدخل ها
ط: تالیف مقاله ها
ی: ویرایش مقاله ها
در ادامه آقای دکتر مهرمحمدی با توجه به توافقی که بین انجمن و بنیاد دانشنامه فارسی مبادله و کار بر اساس قراردادی شروع شده پیشنهاد دادند در صورتیکه کمیسیون قصد ورود به بحث دانشنامه را دارد از طریق برنامه پیش بینی شده  اقدام کنند ایشان پیشنهاد کردند کمیسیون به مشارکت در انجام ادامه پروژه های سازمان پژوهش  بپردازد.
 در ادامه آقای دکتر بای موضوعات پژوهشی قابل اجرا توسط کمیسیون پژوهش را مطرح کردند و بر ضرورت نقد علمی کتاب های درسی که مورد نیاز بخض تالیف سازمان پژوهش است تاکید نمودند در این زمینه ضمن توضیحاتی که آقای دکتر بای دادند توسط اعضای حاضر بحث و تبادل نظر شد و در نهایت تصمیم گرفته شد نامه ای از طرف رئیس انجمن برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نوشته و در آن اعلام آمادگی برای نقد و ارزیابی کتاب های درسی نوشته و توسط آقای دکتر بای هم پیگیری و مساعدت اقدام شود.