گزارش تصویری از اولین جلسه هیئت مدیره انجمن در سال ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی با حضور اکثر اعضاء در تاریخ ۸۸/۱/۲۶ در سالن جلسات سازمان پژوهش برگزار شد و در خصوص برنامه راهبردی سال ۸۸ تصمیم گیری شد.