فراخوان همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
          فراخوان مقاله نهمین همایش
انجمن مطالعات برنامه درسی
برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش ها و چشم اندازها
Higher Education Curriculum in Iran: Challenges and Perspectives
 
دانشگاه تبریز
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
۲۹ و ۳۰ مهر ماه  1388
دبیرخانه همایش
تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، پردیس دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
تلفن: ۰۴۱۱۳۳۹۳۵۴۶
فکس: ۰۴۱۱۳۳۵۵۹۹۵