جلسه کمیسیون توسعه واحدهای استانی در بهمن ماه ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش بهمن ماه کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران:

سه شنبه آخر بهمن ماه در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۷  پس از یک ماه وقفه و به دلیل برگزار نشدن جلسه دیماه، با حضور نفرات ذیل منعقد شد:

§          دکتر پروین صمدی: ریاست کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

§          دکتر رضوان حکیم زاده: عضو کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

§          آقای علیرضا عراقیه: عضو کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

§          آقای ناصر یعقوب نژاد: دبیر کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

§          سرکار خانم شجاعی: دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 این جلسه مطابق دستور جلسه و در ساعت ۱۶ آغاز گردید و در آن موارد ذیل مورد بررسی کمیسیون  قرار گرفت و تصمیمات مقتضی صادر گشت:

           درخواست از دانشگاه کاشان برای معرفی اعضا هیئت مدیره و رییس ان به کمیسیون جهت صدور مجوز موقت.

          صدور مجوز موقت فعالیت شعبه های همدان و ارومیه برای یکسال.

          بررسی امکان راه اندازی واحد های جدید مانند تبریز و بیرجند.