گفتگوی تلویزیونی با پروفسور آیزنر

کارگاه ها و دوره های آموزشی

موضوع این گفتگوی تلویزیونی کتاب جدیدی است که توسط آیزنر به رشته تحریر درآمده. موضوع کتاب هنر و نسبت آن با تربیت می تواند گذاشته شود. گرچه عنوان کتاب "هنر ها و آفرینش ذهن" انتخاب شده است. کسانی که با آیزنر اشنائی دارند می دانند که او تمام عمر پربار حرفه ای خود را در این راه صرف کرده است و لذا در آثار فراوان دیگری به این موضوع پرداخته است. عصاره بحث های این نویسنده در این اثر و در آثار دیگر مرتبط با  حوزه هنر را می توان اینگونه بیان کرد که با حذف هنر از عرصه تعلیم و تربیت و برنامه های درسی، پاره ای از قابلیت های ذهنی اساسی از دسترس انسان ها به دور مانده و بدین ترتیب نظام آموزشی که می بایست برای دست یابی به این قابلیت ها زمینه سازی می کرد، مرتکب خطای فاحش و گناهی نابخشودنی می شود.

دانلود فایل تصویری(۱)     دانلود فایل تصویری(۲)     دانلود فایل صوتی