گروپ روش‌شناسی پژوهش وبا مشارکت گروپ برنامه درسی و فرهنگ برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به  اطلاع انجمنی‌های عزیز می رساند اخیراً کتابی از آقای دکتر نعمت الله فاضلی  با عنوان  "مردم نگاری آموزش" منتشر شده است. لذا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با مشارکت  گروپ روش شناسی پژوهش تربیتی و گروپ فرهنگ و برنامه درسی مراسم رو نمایی، نقد و  بررسی این کتاب جدید التالیف را به شرح ذیل برگزار می نمایند

 

 زمان: شنبه ۸ بهمن ماه ساعت ۴:۳۰ عصر
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 برنامه:
 سخنرانی دکتر فاضلی در تشریح فصول کتاب
 میز گرد نقد و بررسی با حضور دکتر محمود مهرمحمدی- دکتر محمد عطاران و دکتر نعمت الله موسی پور

توضیحات بیشتر در خصوص کتاب:
 

 این کتاب دارای هفت فصل  در ۳۰۰ صفحه با عناوین: "رویکردی فرهنگی به آموزش, برنامه درسی و یادگیری", "آموزش و پرورش و سیاست در ایران" دیدگاه و بحثی در باره اینده مدرسه در ایران", "معلمی از رویکرد فرهنگی", چالش های فرهنگی فاوا در آموزش و پرورش", "مردم نگاری رایانه در کلاس درس در ایران", مردم نگاری تجارب دانش آموزی در مدرسه روستایی در ایران" است روش غالب بکار گرفته شده در  مقالات  این کتاب روش اتو اثنوگرافی (Autoethnography) است .
خود مردم نگاری که یکی از انواع مردم نگاری است که هم از اصول پایه ای  مردم نگاری بهره می برد و هم از مبانی خود زیست نگاری. هدفش  ارائه "توصیفی غنی" از پدیده ای، یا تجربه ای است  و معمولا واحد مورد تحلیل، تجربه زیسته افراد است که در بستر اجتماعی و با نگاهی کل نگر مورد توصیف غنی و تحلیل همه جانبه قرار می گیرد. به قول عطار
 
گر تو هستی مرد کلی، کل ببین                     کل طلب،کل باش،کل شو، کل گزین
چون به دریا می توانی راه یافت                     سوی یک شبنم چرا باید شتافت
 

در بعضی مطالعات مردم نگارانه، تجربه زیسته خود نگارنده، موضوع مطالعه و توصیف و تحلیل است که در فصلی از این کتاب دکتر فاضلی بعنوان نمونه تجربه خود در دوران تحصیل در مدرسه را مورد واکاوی کیفی قرار داده اند از طرف دیگر در اجتماع علمی محققین، بر این روش نقدهایی نیز وارد است منجمله فاصله گرفتن از "معیار علمی" برای یک تحقیق و گرایش یه سمت "احساسی" شدن یافته ها  برداشت ها، تمرکز بر جنبه های هنری  زیبایی شناختی  در مرحله بازنمایی یافته های تحقیق و عدم تمرکز بر جنبه های علمی یک تحقیق همانند روایی و …. این ها مباحث جاری و در حال بالیدن در این حوزه هست و به شرکت کنندگان عزیز، خواندن آثار   BochnerوDenzin  و Ellis    پیش از جلسه پیشنهاد می گردد.