برگزاری کارگاه آموزشی با مشارکت مؤسسه مطالعات راهبردی فن‌آوری اطلاعات با مشارکت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
کارگاه ارائه و بحث کارشناسی
معماری نظام آموزشی در پارادایمی متفاوت- کارگاه دوم
یک معماری برنامه‌درسی، با نگاهی به یک تجربه

ارائه کننده: اردوان مجیدی
با مشارکت
 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
دبیرخانه شورای عالی آموزشی و پرورش

کلیه انجمنی‌های علاقمند به شرکت در کارگاه می‌توانند تا تاریخ ۲۷/۲/۸۸ جهت ثبت نام با شماره‌های ۸۸۳۲۳۸۲۸ و ۸۸۳۲۳۸۲۹ تماس حاصل نمایند.

اطلاعات بیشتر….