جلسه کمیسیون پژوهش در آبان ماه ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه کمیسیون پژوهش

تاریخ برگزاری : ۱۱/۸/۸۸

 

حاضرین جلسه: آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر امام جمعه، دکتر آرمند، دکتر سراجی، دکترمهدوی نیا، آقای مظاهری(مهمان مدعو)، دکتر تاجیک اسما عیلی، آقای حسینی خواه، آقای یزدانی و خانم مریم السادات صنیعی(منشی جلسه).

غائبین جلسه: آقای دکترخلاقی ،سرکار خانم دکتربلوسی، آقای دکتراحمدی.

ساعت شروع : ۱۷

ساعت اتمام : ۱۹

دستور جلسه:

۱-      بررسی و تصویب اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه ارزشیابی طرح‌های پژوهشی

۲-      بحث و تبادل نظر پیرامون تقویت فرایند دریافت و اجرای طرح های پژوهشی توسط کمیسیون

۳-      بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنهادهای دریافتی از سازمان پژوهش، پیرامون  موضوعات و نحوه همکاری در اجرای طرح‌های مطالعاتی.

مصوبات جلسه :

۱-      بررسی و تصویب نهایی آئین نامه ارزشیابی طرح‌ها و پیشنهادهای پژوهشی

۲-      تصویب ارائه طرح ایجاد بانک اطلاعاتی منابع برنامه درسی توسط آقای مظاهری

۳-      تأکید بر ادامه طرح آقای دکتر آرمند و آقای دکتر سراجی

۴-      بهبود تعامل و ارتباط با سیگ ها برای ارائه طرح های پژوهشی

۵-      تدارکی نشستی با پژوهشگران جهت تشویق و ترغیب آنها به ارائه طرح‌های پژوهشی و تقویت فرایند دریافت و اجرای طرح‌های پژوهشی