فراخوان مقاله هفتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگه ثبت نام و فراخوان مقاله

هفتمین همایش سالانه

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه:

چالش ها و چشم اندازها

Middle & Secondary school

 Curriculum in Iran:

 Challenges & Perspectives

۵&6 March 2008