صورت جلسه هیئت مدیره انجمن ۲۷ آبان ماه ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

جلسه هیئت مدیره ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۸

حاضران: دکتر مهرمحمدی- دکتر علی عسگری- دکتر گویا- دکتر حکیم زاده

غائبین: دکتر صمدی- دکتر حاتمی- دکتر ایزدی- دکتر نوروزاده- دکتر عصاره- دکتر موسی‌پور- دکتر آقازاده- آقای یزدانی- دکتر تاجیک اسماعیلی-

دستور جلسه:

۱-       بررسی گزارش عملکرد شش ماهه کمیسیونها

۲-       گزارش از برگزاری همایش نهم (توسط دکتر حاتمی)

۳-       بررسی سیگ برنامه درسی و آموزش پزشکی

۴-       بررسی سیگ برنامه درسی و آموزش عالی

۵-       تصمیم گیری در مورد سایت

به دلیل عدم حضور رؤسای کمیسیون‌ها و دکتر حاتمی بند یک و دو از دستور جلسه دنبال نشد.

مصوبات:

·         دو سیگ برنامه درسی و آموزش پزشکی و برنامه درسی و آموزش عالی به شرط انجام اصلاحاتی که از طرف دکتر مهرمحمدی و سایر اعضا اعلام شده بود به تصویب رسید و قرار شد مجوز شروع فعالیت پس از اعمال اصلاحات صادر شود.

·         در مورد بخش انگلیسی سایت با دکتر آیتی و آقای رضوی هماهنگ شود تا موارد قبلی در طراحی سایت جدید مورد توجه قرار گیرد.

·         نامه دکتر عصاره مبنی بر درخواست برگزاری همایش دهم در دانشگاه شهید رجایی مطرح شد و قرار شد در صورتیکه بار مالی برای انجمن نداشته باشد انجمن در کمیته علمی مشارکت داشته باشد. در جلسه با کلیات امر موفقت شد و قرار شد در کنار فعالیتهای مربوط به برگزاری اولین همایش بین المللی در کیش که در بهمن ماه ۱۳۸۹ برگزار میشود امور مربوط به دهمین همایش توسط دکتر عصاره پیگیری و گزارش شود.

·         درخواست دکتر تاجیک اسمعیلی مبنی بر درخواست مبلغ ده میلیون ریال منوط به اینکه پروپوزال خود را به انجمن ارائه نمایند قابل بررسی می باشد.