گزارش نشست آسیب شناسی گروه های تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

این نشست از ساعت ۹ تا ۱۲ روز ۵ شنبه مورخ ۶/۱۲/۸۸ در دانشکده علوم انسانی  دانشگاه تربیت مدرس  برگزار شد. شرکت کنندگان عبارت بودند از جناب آقایان؛ دکتر مهرمحمدی- دکتر علی عسگری- دکتر فراستخواه ( گروه تخصصی مطالعات علم و آموزش عالی)- دکتر قائدی(برنامه درسی و آموزش فلسفه برای کودکان)- دکتر جوادی پور(برنامه درسی و تربیت بدنی)- دکتر سراجیبرنامه درسی و فاوا)- آقای حسین نژاد(برنامه درسی و انشاء) و خانمها دکتر غلام آزاد(برنامه درسی و آموزش ریاضی)- آمنه احمدی (برنامه درسی و ارزشها) متاسفانه از حضور روسای گروه های تخصصی زبان فارسی، صنعت و تربیت معلم محروم ماندیم.

در این جلسه پس از استماع گزارش فعالیت های انجام گرفته توسط هر یک از گروه های تخصصی، شرکت کنندگان به تبادل نظر درباره عوامل موثر در تحقق نیافتن پاره ای از اهداف گروه های نخصصی و ارائه طریق برای چگونگی دست یابی به درجه کارآئی افزون تر پرداختند. در آغاز ریاست انجمن  که در این نشست حضور یافته بودند نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش های به عمل آمده بر ضرورت تلاش  برای نیل به توفیقات بیشتر تاکید نمودند.

در پایان مقرر شد ضمن اهتمام مضاعف انجمن به رتق و فتق امور مربوط به پشتیبانی از گروه های تخصصی که فی الواقع مایه حیات انجمن هستند، گروه های تخصصی نیز فعالیت مشترکی با عنوان انتشار خبرنامه الکترونیکی به صورت ماهانه را در دستور کار قرار دهند. همچنین در این جلسه در موارد ذیل نیز توافق به عمل آمد:

·         منبعد از لفظ "سیگ" استفاده نشده و عنوان "گروه تخصصی" جایگزین گردد.

·         افزایش تعداد گروه های تخصصی انجمن علی الاصول مانعی نداشته و تاثیری در کیفیت فعالیت سیگ های مستقل ندارد.

·         درباره ضرورت ادامه فعالیت کمیسیون گروه های تخصصی یا جایگزین شدن آن با قائم مقام رئیس انجمن در امور گروه های تخصصی، ریاست انجمن تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.

گالری عکس