کمیسیون پژوهش آذر ماه ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

صورتجلسه کمیسیون پژوهش

تاریخ برگزاری : ۲/۹/۸۸

 

حاضرین جلسه: آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر معافی، دکتر خلاقی، دکتر مهدوی نیا،    دکتر  آرمند، جناب آقای حسینی خواه  و  یزدانی  وسرکار خانم احمدی.

ساعت شروع : ۱۶:۱۵

ساعت اتمام : ۱۷:۳۰

دستور جلسه:

·         تصمیم گیری در مورد  نحوه اجرای طرح های پژوهشی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

جلسه فوق العاده کمیسیون  پژوهشی با حضور اعضای کمیسیون و سایر میهمانان تشکیل و در مورد ضرورت و نحوه ااجرای طرح پژوهشی«بررسی روش های مختلف طراحی، اعتباربخشی و اجرای برنامه درسی ملی در کشورهای مختلف و ارائه الگو با استفاده از نتایج به دست آمده» بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

مصوبات جلسه :

·     مقرر گردید تیم پژوهشی به سرپرستی جناب آقای دکتر معافی تشکیل شود و طرح پژوهشی حداکثر تا نیمه اول دی ماه ۱۳۸۸ تدوین گردد.

·         مقرر گردید تدوین کنندگان برنامه درسی ملی و سایر اعضای کمیسیون پژوهش تیم پژوهشی را یاری نمایند.

·     به منظور بهره مندی  از تجارب  و تبادل اطلاعات با آن دسته از کشورهایی که از دانش فنی لازم در این خصوص برخوردارند، روش و فرایند پژوهش به دقت مورد توجه قرار گیرد.

·     کشورهایی برای مطالعه انتخاب شوند که علاوه بر برخورداری از تجربیات و دانش مربوط، با شرایط فرهنگی و جغرافیایی ایران نیز نزدیکی داشته باشند.

·         پروپزال تهیه شده باید در اختیار کمیسیون پژوهش انجمن قرار گیرد تا مانند طرح های دیگر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.