روند تحولات ارزشیابی برنامه درسی در ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

ارزشیابی برنامه درسی در ایران تحولاتی را تجربه کرده است که به دو شیوه می توان به طبقه بندی آنها اقدام کرد: شیوه نخست، بررسی و طبقه بندی تحولات بدون توجه به تغییرات ارزشیابی در سایر کشورهاست که می توان آن را شیوه تحلیلی نام نهاد. شیوه دوم، بررسی و طبقه بندی تحولات بر اساس تغییراتی است که ارزشیابی در سایر کشورها داشته است که می توان آن را شیوه تطبیقی نام داد. جناب آقای دکتر موسی پور، از اساتید برجسته رشته برنامه درسی در ایران، با استفاده از رویکرد دوم به طبقه بندی روند تحولات ارزشیابی برنامه های درسی در ایران پرداخته اند و ماحصل پژوهش خود را در یکی از نشستهای ماهیانه انجمن ارائه داده اند. فایل صوتی این نشست که با حضور آقایان دکتر علیرضا کیامنش، دکتر غلامعلی احمدی، دکتر محمد حسنی، استاد مرتضی خلخالی و خانم دکتر زهرا گویا برگزارشد را می توانید در این قسمت دانلود کنید.