برنامه درسی پنهان و پوچ

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برنامه درسی پنهان و پوچ از جمله سرمایه های مفهومی رشته برنامه درسی هستند که توجه بسیاری از پژوهشگران را در این حوزه به خود مشغول کرده اند. پیام اساسی این دو مفهوم را می توان گذشتن از ظاهر به ظاهر ساده برنامه درسی مصرح و کنکاش در لایه های عمیق تر تجربیات مدرسه ای دانست. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در راستای ماموریت خود در جهت تعیین حدود و ثغور مفاهیم این رشته دو نوبت از نشستهای ماهیانه خود را به بررسی ماهیت و حدود و ثغور این مفاهیم اختصاص داده است. در این دو نشست اساتیدی نظیر دکتر مهرمحمدی، دکتر موسی پور، دکتر سعیدی، دکتر مهرام و دکتر اسکندری به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. فایل صوتی این دو نشست را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

برنامه درسی پنهان          برنامه درسی پوچ