دومین نشست علمی ماهانه انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین نشست علمی – ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

عنوان سخنرانی:

گزارش کنفرانس IAACSآفریقای جنوبی باز اندیشی برنامه درسی

 سخنران: 
دکتر صمد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مصطفی قادری، عضو هیئت علمکی دانشگاه کردستان
 

زمان و تاریخ برگزاری : ۲/۴/۸۹- ساعت ۱۰-۱۲ صبح
 

مکان: ایرانشهر شمالی –  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی – طبقه هشتم- سالن اجتماعات