گزارش سومین جلسه گروه مطالعاتی برنامه درسی، شوآب و عمل فکورانه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
حاضرین: دکتر مهرمحمدی- آل حسینی- میرعرب- نیکنام- خاکباز
۱۷ مهر ۸۹
در ابتدای جلسه خانم آل حسینی مصاحبه خود با کانلی را مشتمل بر دو سؤال مطرح شده تشریح نمودند. محتوای این مصاحبه، در شماره بعدی خبرنامه درج خواهد شد؛ اعم صحبت کانلی بر روی ۷ توصیه کلیدی در خصوص پرکتیکال و بحث نسبت بین نظریه خود در خصوص دانش عملی معلمان با نظریه شواب بود.
در ادامه، مقاله پرکتیکال۱ آغاز شد. محور صحبتهای انجام شده عبارت بودند از:
۱-       بحث ۶ نقطه بحرانی که شواب طرح کرده و به خصوص، سه مورد اول آن که به زعم شواب، ضمن آنکه بحران محسوب می شود، می تواند دستاویزی برای رهایی هم محسوب شود.
۲-       در خصوص واژه به گزینی(Eclecticism) و بحث هایی که به شکل اینترنتی و از طریق گوگل گروپ انجام شده بود.
۳-       بحث در خصوص سه ویژگی نظریه برنامه درسی که شواب از نقد و کالبدشکافی آنها به بحث اکلکتیک، پرکتیکال و دلیبریشن رسیده است.
ادامه بحث در خصوص پرکتیکال به جلسه بعد واگذار شد. همچنین، بحث در مورد مقاله رابی، نوشته دکتر قادری و دو همایش تربیت معلم و تحول بنیادین نیز به جلسه آینده در آبان ماه موکول شد. پیشنهاداتی نیز برای ادامه مسیر داده شد:
·         ادامه بحث های پرکتیکال ۲ و ۳ و ۴؛
·         مطالعه و بررسی پایان نامه های کار شده تحت نظر شواب؛

مطالعه نوشته ای از وستلی نال که احساس خود را از مطالعه پرکتیکال ۱ مطرح کرده.