گزارش همایش برنامه درسی ملی: نقد و نظر

کارگاه ها و دوره های آموزشی

روز چهارشنبه هفته گذشته مصادف با چهاردهم مهرماه ۸۹ همایش یک روزه برنامه درسی ملی: نقد و نظر در دانشگاه تربیت معلم تهران سالن ۱۷ شهریور با حضور جمعی از دست‌اندکاران برنامه درسی ملی و سند ملی آموزش و پرورش و اعضا انجمن برگزارشد.  در این قسمت توجه شما را به فایل صوتی این سخنرانیها جلب می کنیم.

مراسم افتتاحیه                             مراسم اختتامیه  

تبیین سند برنامه درسی ملی( حجت الاسلام محمدیان- حجت الاسلام ذوعلم)

نقد فلسفی برنامه درسی ملی(حجت الاسلام صادق زاده قمصری)

برنامه درسی ملی در آیینه فطرت(دکتر حسن ملکی)

نقد الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی(دکتر حسنی)

نقد و نظری بر برنامه درسی ملی(دکتر مهرمحمدی)

مطالعه تطبیقی برنامه درسی ملی(دکتر عصاره – دکتر محرم آقا زاده)

استلزامات اجرای برنامه درسی ملی( دکتر موسی پور)

نقش برنامه درسی ملی در تولید برنامه درسی ریاضی( دکتر زهرا گویا)