صورتجلسه کمیسیون آموزش دی ماه ۱۳۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

صورتجلسه کمیسیون آموزش
تاریخ برگزاری : ۷/۱۰/۸۹

حاضرین جلسه : دکترجوادی پور، دکتر صمدی، خانم نیکنام، آقای یعقوب نژاد و خانم یاقوتی
ساعت شروع : ۱۷
ساعت اتمام : ۱۸:۱۰
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:
۱- برگزاری ۴ الی ۵ کارگاه آموزشی در همایش تربیت معلم در دانشگاه شهید رجائی که در این رابه با دکتر عصاره هماهنگی های لازم انجام شده و در آینده نزدیک موضوعات طی نامه ای رسمی اعلام خواهد شد.
۲- مقررگردید یک الی دو موضوع از موضوعات کارگاه های آموزشی در همایش تربیت معلم به کمیسیون توسعه استانی اختصاص یابد.
۳- مقرر گردید در آینده نزدیک جلسه ای با گروه هویت یابی در مورد وسعت همکاری های دو گروه با حضور دکترجوادی پور، دکتر صمدی، دکتر نیک نام و خانم خاکباز برگزار شود.
۴- در خصوص برگزاری نشست های علمی اطلاع رسانی به اعضای انجمن، سازمان پژوهش و همچنین دانشگاه ها صورت گیرد.
۵- جمع بندی نظر خواهی موجود در نشست های علمی و ارائه گزارش به کمیسیون آموزش.