صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل دی ماه ۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به نام حضرت دوست

صورتجلسه کمیسیون روابط بین الملل
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه ۲۶/۱۰/۸۹
حاضرین جلسه : دکتر مهرمحمدی، دکتر امانی تهرانی، دکتر طلایی، دکتر آقازاده و آقای رضوی
غائبین جلسه : دکتر بهرنگی، دکتر عنانی سراب، دکتر عصاره، مهندس زرافشان
دستور جلسه :
۱- برنامه ریزی کارگاه آموزشی در زمینه برنامه درسی ملی در کشور هندوستان
۲- برنامه ریزی در خصوص برگزاری ۲ نشست علمی ،‌ با حضور پروفسور آسانوما در حاشیه برگزاری دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
۳- برنامه ریزی در رابطه با همایش بین المللی انجمن در سال ۲۰۱۲ براساس مذاکرات جلسه قبلی
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
۱- دکتر مهرمحمدی در خصوص پاسخ پروفسور راویندا و دکتر پاندا در مورد نحوه برگزاری کارگاه هند توضیحاتی را ارائه دادند و گفتند که تاریخی ارائه شده مناسب نیست. قرار شد موضوع طی نامه ای براساس تاریخ مورد توافق اعضای گروه اعزامی به ایشان اطلاع داده شود و بعبارت دیگر همان تاریخ قبلی مورد تاکید واقع گردد. .
۲- برنامه کارگاه توسط آقای دکتر مهرمحمدی و حاضرین در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد در رابطه با حضور در جلسات پیش بینی شده و ارائه گزارش های مربوط به ایران تقسیم کار صورت بگیرد .
همچنین، پیشنهاد شد با توجه به برنامه کارگاه از آقایان دکتر اسمعیلی، دکتر معافی و دانشفر نیز دعوت به عمل آید. دکتر امانی تهرانی مسئول هماهنگی با دکتر معافی و آقای دانشفر شدند و آقای دکتر مهرمحمدی مسئول هماهنگی با آقای جعفرآبادی درباره آقای دکتر اسماعیلی .
بنا به ۲ پیشنهاد مطرح شده توسط آقای رضوی قرار شد با توجه به اهمیت و نقش مرکز NCTE .هند، که مسئولیت برنامه ریزی تربیت معلم و نظارت بر کیفیت آموزش این کشور را برعهده دارد، موضوع بازدید از این مرکز و همچنین، گفتگو با مسئولان آن نیز به NCERT پیشنهاد داده شود.و همچنین، خلاصه ای از سند برنامه درسی ملی به زبان انگلیسی جهت کارگاه آماده گردد .
۳- با توجه به تقسیم کار مورد اشاره در بند ۲ فعلا پیشنهاد گردید بخش ICT توسط دکتر طلایی، بخش فنی و حرفه ای توسط دکتر اسمعیلی و بخش استعداد های درخشان توسط دکتر عصاره ارائه گردد. همچنین، مقرر گردید پس از توافق نهایی درباره تاریخ برگزاری و برنامه کارگاه و مشخص شده اعضای گروه، مراتب فوق در فرصت مناسب، طی یک جلسه کاری و هماهنگی با حضور تمامی اعضا گروه مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. .
۴- در خصوص کارگاه برنامه درسی ژاپن آقای دکتر مهرمحمدی :
ضمن معرفی پروفسور آسانوما از کشور ژاپن، گفتند که ایشان به مدت یک هفته در ایران خواهند بود و لذا باید برای حضور ایشان در این مدت برنامه ریزی کنیم پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
– روز سه شنبه : سخنرانی ( keynote speaker ) در همایش تربیت معلم در دانشگاه تربیت معلم
– روز چهارشنبه : سخنرانی در نشست علمی"برنامه درسی آموزش عالی" در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
– روزهای پنجشنبه و جمعه : عزیمت به شهر اصفهان، به منظور بازدید از یک مرکز آموزشی و همچنین، مراکز تاریخی شهر
– روز شنبه :سخنرانی در نشست علمی " برنامه درسی ملی ژاپن ؛ گذشته، حال و آینده " درسالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. البته قرار شد این برنامه در دو بخش پیش بینی شود. بعد از اتمام بخش اول در ساعت ۱۲ و صرف ناهار، در صورت مساعد بود شرایط برنامه پرسش و پاسخ در عصر همان روز در سالن اجتماعات موسسه پژوهشی سابق نیز برگزار گردد .
– روز یکشنبه : برگشت به ژاپن
۵- برنامه ریزی اجرایی در خصوص نحوه برگزاری نشست علمی دوم به شرح زیر مشخص گردید:
• اطلاع رسانی عمومی در سایت انجمن
• محل برگزار ی : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
• تدارک ناهار برای پروفسور آسانوما و دکتر آرانی و مترجم همزمان
• زمان برگزاری بخش اول : ۸:۳۰ الی ۱۲ و بخش دوم : ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰
• مدعوین : اعضای تیم برنامه درسی ملی، کارشناسان ذیربط سازمان، کارشناسان سایر بخش های ستادی ذیربط
۶- قرار شد دکترامانی تهرانی در خصوص محل برگزاری، دعوت از اعضای تیم برنامه درسی ملی، کارشناسان ذیربط سازمان و سایر بخش های مربوط و ترجمه همزمان هماهنگی های لازم را معمول و نتیجه را به دبیرخانه انجمن اعلام فرمایند .
۷- پیرو مذاکرات قبلی درباره همایش بین المللی سال ۲۰۱۲، تحت عنوان " برنامه درسی آموزش عالی " مقرر گردید برنامه ریزی علمی و محتوایی این همایش با تاکید بر محورهای" تمرکز بر علوم انسانی" ،" تمرکز بر فرهنگ و بازار کار" ،" تمرکز بر کیفیت آموزش در برنامه درسی آموزش عالی " انجام پذیرد. بنابراین تم کلی و اصلی همایش بین المللی آینده انجمن مطالعات برنامه درسی آموزش عالی تعیین شد که مراتب به هیئت مدیره گزارش می گردد. درباره تاکیدات پیشنهادی می توان تصمیم گیری را به هیئت مدیره یا در صورت تشخیص هیئت مدیره به کمیته علمی همایش واگذار نمود.