برگزیده پنجمین جشنواره بین‌المللی فارابی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سرکار خانم دکتر زهرا نیک نام
عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 به نمایندگی از طرف انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزیده شدن سرکارعالی را در پنجمین جشنواره بین‌المللی فارابی در گروه علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی را ارج نموده و این موفقیت را به شما تبریک می گوییم.
توفیقات روزافزون را برای سرکارعالی آرزومندیم.

دکتر مجدی علی‌عسگری
رئیس انجمن