اعضا جدید هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

۱٫ دکتر حسن ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (رئیس انجمن)
۲٫ دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (نایب رئیس)
۳٫ دکتر علیرضا عصاره، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، (خزانه‌دار)
۴٫ دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم (بازرس)
۵٫ دکتر علی اکبر خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو)
۶٫ دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (عضو)
۷٫ دکتر حسین قاسم‌پور، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزید (عضو)
۸٫ دکتر پروین صمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (عضو علی البدل)
۷٫ دکتر محمد جوادی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (بازرس علی البدل)