انتشار کتاب کاربرد ابزارهای اینترنتی در آموزش و پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مولف: دکتر فرهاد سراجی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

انتشارات آییژ

 کتاب " کاربرد ابزارهای اینترنتی در آموزش و پژوهش" در اواخر زمستان سال ۹۰ توسط انتشارات آییژ به چاپ  رسید. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بحث درباره چگونگی تاثیر گذاری انواع فناوری های اینترنتی بر آموزش کلاسی و فعالیت های پژوهشی می پردازد. چهار فصل بعدی کتاب به صورت مستقل و بدون وابستگی فصول به همدیگر تنظیم شده است. در فصل دوم انواع ابزارهای جستجو و دسترسی رایگان به اطلاعات و منابع بررسی شده است. در فصل سوم ابزارهای تهیه، ارائه و مدیریت محتواهای الکترونیکی، در فصل چهارم ابزارهای انتشار ایده  ها و در فصل پنجم ابزارهای ارتباطی و مشارکتی مطرح شده است.

در هر فصل( غیر از فصل اول) ابتدا ابزارها و نحوه کاربرد آن معرفی شده و سپس کاربردهای آموزشی و پژوهشی آن مورد بحث قرار گرفته است. از اینرو  افراد مختلف می توانند در عرصه فعالیت های خود می توانند از این کتاب بهره گیرند: مانند اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، معلمان و سایر علاقمندان به استفاده از اینترنت.