نظرسنجی در مورد برنامه راهبردی دوم انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی‌های عزیز

با سلام

بدینوسیله از شما درخواست می شود حداکثر تا ۱۰ روز آینده در مورد برنامه راهبردی دوم انجمن اعلام نظر فرمایند. لازم به ذکر است که  راهبردهای جدید انجمن با تکیه برنامه راهبردی اول، ارزشیابی عملکرد انجمن و بر اساس نظرات اعضا و صاحب نظران برنامه درسی تدوین و در جلسات هیئت مدیره بررسی و اصلاح شده است.

برنامه راهبردی دوم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۱-   توسعه تعامل و همکاری های علمی در سطح منطقه و جهان

۲-    اهتمام به تولید و اشاعه دانش برنامه درسی با تأکید بر بومی سازی

۳-    هدایت حوزه نشر علمی در قلمرو برنامه درسی و نظارت بر آن

۴-    فراهم نمودن زمینه های مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی درسی

۵-    بستر سازی برای توسعه مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران برنامه درسی و اعضای انجمن در جهت تحقق اهداف انجمن

۶-   نقد و ارزیابی عملکرد نهادها و مؤسسات علمی، آموزشی و اجرایی

۷-   تثیت منابع مالی و پشتیبانی و ارتقاء بهره وری

۸-     توسعه تعاملات و فعالیت های  مبتنی بر فاوا (ICT)

۹-توسعه زمینه های مشارکت در سیاستگذاری پژوهشی در حوزه برنامه درسی

۱۰- ارائه مشاوره و راهنمایی به نهادهای علمی، آموزشی و اجرایی در حوره برنامه درسی

۱۱- نقد و ارزیابی عملکرد انجمن

۱۲- صیانت از ارزش های فرهنگی و اخلاق حرفه ای در حوره برنامه درسی

۱۳-حمایت از نوآوری، ابتکار، پویایی و موفقیت در حوزه برنامه درسی

۱۴- اهتمام در تأمین نیاز های نهاد ها و مراکز ذیربط دولتی و غیر دولتی در حوزه برنامه درسی

۱۵- کمک به تقویت هویت علمی، سازمانی و حرفه ای دانشجویان رشته مطالعات برنامه درسی

 نظرات ارزشمندتان را به ایمیل زیر ارسال نمایید:

ja_yazdany@yahoo.com