اطلاعیه درخصوص همایش یازدهم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی های عزیز
با توجه به اطلاعیه های قبلی بدینوسیله به آگاهی می رساند به دلیل بروز پاره ای مشکلات خارج ار کنترل انجمن و البته پیش بینی نشده، زمانبندی های مربوط به همایش یازدهم
دستخوش تغییر شده است. لطفا منتظر اطلاعیه های بعدی انجمن در این زمینه باشید