فراخوان مقاله دوفصلنامه برنامه درسی: نظریه و عمل

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با سلام به تمامی دانشوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت
به اطلاع همه علاقمندان تعلیم و تربیت می رساند که دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, اولین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی "برنامه درسی: نظریه و عمل" را منتشر خواهد کرد. از تمامی علاقمندان به حوزه برنامه درسی تقاضا می شود مقالات خود را از طریق سایت نشریه با نشانی زیربه دفتر نشریه ارسال کنند.

محمد عطاران
           سردبیر نشریه

آدرس سایت دوفصلنامه برنامه درسی: نظریه و عمل