شرح وظایف کمیسیون توسعه انجمن

کمیسیون‌ها

شرح وظایف:
۱٫ تدوین معیارها و شاخص‌های فعالیت‌های یکساله برای متقاضیان تأسیس واحد استانی انجمن، به عنوان راهنمای‌های یکساله واحدها در استانها
۲٫ بررسی و اظهار نظر در مورد درخواست واحد استانی برای تأسیس واحد دائمی در استان پس از دوره آزمایشی.
۳٫ نظارت مستمر بر فعالیت‌های واحدهای استانی انجمن. ارائه خدمات مشاوره‌ای و همکاری در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های واحدها
۴٫ برگزاری گردهمایی‌هخای موسمی با حضور مسئولین و اعضای مؤسس یا هیأت مدیره واحدهای استاننی، به منظور تبادل نظر، معرفی تجربیات ارزشمند واحدهای انجمن در سراسر کشور و دستیابی به راه کارهای جدید و سازنده.
۵٫ گزارش جلسات و اقدامات کمیسیون به هیأت مدیره محترم به طور مستمر و معرفی فعالیت‌های کمیسیون از طریق خبرنامه انجمن و در صورت نیاز در بروشورهای مستقل، در پایان هر فصل
۶٫ انتخاب و معرفی واحدهای نمونه استانی