همایش یازدهم انجمن مطالعات برنامه درسی لغو شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضا محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
با سلام و احترام

همایش یازدهم متاسفانه دستخوش نوساناتی شد که بی سابقه بوده و شرح آن را باید به زمان دیگری موکول کرد. اما با کمال تاسف باید اعلام نمایم که هیئت مدیره در پرتو این نواسانات در جلسه مورخ ۲۹ آبان ماه ۹۱ به این جمعبندی رسید که از تعقیب موضوع این همایش و برگزاری آن طبق اطلاعیه های پیشین صرفنظر نماید.شاید این تلخ ترین تصمیمی باشد که در طول حیات انجمن، هیئت مدیره ناگزیر به اتخاذ آن شده است. موضوع خوشبختانه وجه ایجابی محدود ولی امیدوارکننده ای دارد. این وجه به مشارکت فعال انجمن با وزارت علوم در برگزاری همایشی باموضوع بازنگری در برنامه های درسی آموزش عالی مربوط می شود که قرار در اواخر سال ۱۳۹۱ برگزار شود. اطلاعیه های مربوط به این همایش در اینده نزدیک به آگاهی شما خواهد رسید.

با پوزش مجدد
علیرضا عصاره
رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران