گروپ برنامه درسی و آموزش علوم برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اولین نشست علمی- تخصصی گروپ برنامه درسی و آموزش علوم

با موضوع:
مباحث روز در پژوهش‌های آموزش علوم

سخنران:
دکتر عابد بدریان

اعضا میزگرد:
دکتر محمود امانی طهرانی؛ عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمورشی
دکتر منصور وصالی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر اشرف سادات شکرباغانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی

زمان:
شنبه۱۴ بهمن ماه ۹۱
ساعت ۱۵ الی ۱۷

محل برگزاری نشست:
تهران- لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم انسانی